Regulamin świadczenia usług Serwisu Antroutes.institute

W niniejszym regulaminie znajdziesz zasady nabywania produktów (treści) elektronicznych i rezerwacji Przygód oraz przetwarzania Twoich danych i postanowienia dotyczące reklamacji. Zachęcamy, byś zapoznał się z jego treścią.

Regulamin przeznaczony jest wyłącznie dla pojedynczych Kupujących. Jeżeli chciałbyś zrealizować Przygodę dla grupy skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej oferty.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Antroutes.institute, dostępny pod adresem https://antroutes.institute/regulamin/.

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

3. Organizator – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, organizująca Przygody, do których rezerwacji dochodzi za pośrednictwem Serwisu.

4. Przygoda – usługa świadczona przez Organizatora, rezerwowana za pośrednictwem Serwisu, polegająca na zajęciach praktycznych, teoretycznych lub mieszanych, takich jak warsztaty, spacery, spotkania, panele dyskusyjne, inne wydarzenia i doświadczenia, w obszarze kulturowym, przyrodniczo-kulturowym i pokrewnym.

5. Rezerwacja Przygody – umowa pomiędzy Kupującym a Organizatorem zawarta za pomocą Serwisu, w której za w zawarciu pośredniczy Antroutes, umożliwiająca Kupującemu wykupienie Przygody.

6. Serwis – serwis internetowy instytutu Antroutes, dostępny pod adresem https://antroutes.institute/.

7. Antroutes – instytut Antroutes, dostępny pod adresem https://antroutes.institute/, którego właścicielem jest Adam Kudłacz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Motle Adam Kudłacz, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, NIP: 7811748635.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu Antroutes:

a) prowadzi sprzedaż treści cyfrowych dla Klientów, w szczególności e-booków;

b) świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności rezerwację Przygód.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Antroutes i Kupującego w związku z korzystaniem z dostępnych treści i usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Do dokonania zakupu treści cyfrowych lub rezerwacji Przygody za pośrednictwem Serwisu wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

e) możliwość dokonywania płatności on-line.

4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office – zalecany),

e) standardowa przeglądarka plików w formacie .pdf (np. AdobeReader),

f) standardowy odtwarzacz plików audio i wideo (np. WindowsMediaPlayer),

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane zostaną w opisie treści cyfrowej lub Przygody w Serwisie.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Antroutes podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Antroutes podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Antroutes o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

8. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

10. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

11. Cena obejmuje wyłącznie świadczenia określone w Przygodzie. Cena nie obejmuje w szczególności kosztów przejazdu, noclegu, wyżywienia, biletów wstępu ani innych świadczeń niewymienionych w opisie Przygody w Serwisie.

§ 3. Usługi i treści elektroniczne

Konto w Serwisie

1. Nabywanie treści cyfrowych lub dokonanie rezerwacji Przygody możliwe są bez konieczności posiadania konta w Serwisie.

2. Kupujący może założyć nieodpłatne konto w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

3. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie.

4. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Antroutes na adres e-mail: hello@antroutes.institute. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach przechowywanych dla celów podatkowo-rozliczeniowych.

Newsletter

1. Kupujący może zapisać się na newsletter w niezależnym formularzu.

2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Antroutes będzie przesyłać Kupującemu wiadomości e-mail, zawierające informacje o nowościach czytelniczych, promocjach, produktach lub usługach.

3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Antroutes.

4. Konto w Serwisie oraz newsletter to usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

Treści elektroniczne

1. Kupujący może nabywać za pośrednictwem Serwisu treści elektroniczne zgodnie z ofertą.

Rezerwacje

1. Rezerwacja Przygody to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na pośrednictwie Antroutes pomiędzy Organizatorem a Klientem w rezerwacji i opłaceniu miejsca na udział w Przygodzie z kategorii wskazanych w ofercie.

2. Skorzystanie z Rezerwacji Przygody wymaga wyboru terminu Przygody oraz uiszczenia opłaty.

3. Nabywanie treści elektronicznych oraz Rezerwacja Przygody są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym w wybranej ofercie. Cennik treści elektronicznych oraz Rezerwacji Przygody znajduje się na stronie internetowej Antroutes.institute.

Rezygnacja i odstąpienie

1. Ze względu na specyfikę dostarczanych treści i usług, z chwilą składania zamówienia w Serwisie Klient wyraża zgodę na niezwłoczne dostarczenie treści cyfrowej lub wiążącą rezerwację usługi. Z chwilą złożenia zamówienia Klient rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy nabycia treści elektronicznych (e-book, itp.) lub usług (Rezerwacja Przygody) w ciągu 14 dni od daty ich nabycia.

2. Klient, który z dowolnych przyczyn nie może wziąć udziału w zarezerwowanej Przygodzie, ma prawo przenieść na inną osobę wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu Rezerwacji Przygody zawiadamiając o tym Antroutes w terminie nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Przygody.

3. Strony zgodnie postanawiają, że Klient może zrezygnować z udziału w Przygodzie w każdym czasie przed jego rozpoczęciem wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Rezygnację z udziału w Przygodzie Klient przesyła na adres e-mail Antroutes: hello@antroutes.institute. W celu rezygnacji Klient może skorzystać z formularza dostępnego w sekcji „Dokumenty do pobrania” pod niniejszym Regulaminem, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Przygodzie Klient otrzymuje od Antroutes zwrot wpłaconej kwoty z tytułu Rezerwacji Przygody po potrąceniu kosztu rezygnacji z zapłaty dokonanej przez Klienta. Koszt rezygnacji kształtuje się następująco:

a) do 30 dni przed Przygodą – 20% ceny Przygody,

b) 29–15 dni przed Przygodą– 50% ceny Przygody,

c) 14–7 dni przed Przygodą – 75% ceny Przygody,

d) 6–0 dni przed Przygodą – 95% ceny Przygody,

6. Antroutes zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, pomniejszone o stosowny koszt rezygnacji, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Antroutes został poinformowany o rezygnacji z udziału w Przygodzie. Zwrot środków następuje na wskazany w rezygnacji rachunek bankowy Klienta.

7. Klient może zrezygnować z udziału w Przygodzie przed jej rozpoczęciem, bez ponoszenia Kosztu rezygnacji w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, takich jak: pandemie i epidemie, powodzie, pożary, wichury, trzęsienia ziemi i inne przejawy działania siły wyższej, występujące w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Przygody lub dotarcie do miejsca docelowego. Informację o wystąpieniu siły wyższej Klient zobowiązany jest przekazać Antroutes niezwłocznie, gdy będzie to możliwe.

§ 4. Prawa własności intelektualnej

1. Antroutes poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe oraz treści, koncepcje i programy Przygód sprzedawane za pośrednictwem Serwisu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Antroutes lub Organizatorowi.

2. Antroutes poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Antroutes, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Antroutes i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5. Zawarcie i wykonanie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako klient zarejestrowany albo niezarejestrowany. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia:

a) w przypadku treści cyfrowych – po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych,

b) w przypadku Rezerwacji Przygody – po uprzednim wypełnieniu formularza Rezerwacji na stronie Przygody lub dodaniu do koszyka elektronicznego biletu na Przygodę organizowaną przez Organizatora.

3. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może się skontaktować z Antroutes.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego, prowadzące do zawarcia z Antroutes umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o rezerwację udziału w Przygodzie.

5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność elektroniczną, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zawarcia umowy. Brak płatności w oznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z rezerwacji Przygody.

6. Kupujący zobowiązuje się do prowadzenia czynności rezerwacyjnych i wszelkiej komunikacji z Organizatorem wyłącznie za pośrednictwem Antroutes.

7. Wykonanie umowy przez Antroutes polega na udzieleniu dostępu do treści cyfrowych oraz rezerwacji udziału w Przygodzie potwierdzanej za pomocą przesłanego na adres e-mail Klienta biletu.

§ 6. Płatność

1. Serwis udostępnia następujące metody płatności:

a) płatność elektroniczna – szybki przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą,

b) przelew bankowy – przedpłata na rachunek bankowy Antroutes, wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia w Serwisie i wiadomości wysłanej na podany adres e-mail Kupującego.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami płatniczymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem bramki płatności Paynow. Operatorem płatności elektronicznych i kartą płatniczą jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020 r.

3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę akceptując Regulamin.

§ 7. Odpowiedzialność Antroutes

1. Antroutes ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

2. Antroutes jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Antroutes, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w sekcji „Dokumenty do pobrania” pod niniejszym Regulaminem, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może się kontaktować z Antroutes za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Antroutes ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona.

7. Przepisy w zakresie rękojmi Antroutes za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej z Antroutes umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Antroutes dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Organizatora lub innych partnerów biznesowych informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

9. Antroutes nie ponosi odpowiedzialności za jakość Przygody realizowanej przez Organizatora ani jakość usług oferowanych przez innych partnerów biznesowych, których oferty promowane są w Serwisie. Reklamacje w zakresie jakości wykonania Przygody ponosi wyłącznie Organizator, a innych usług zewnętrznych partner biznesowy.

10. Antroutes i Organizator nie odpowiadają za brak realizacji umowy wynikający z podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych podczas dokonywania Rezerwacji.

11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@antroutes.institute. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Antroutes będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Antroutes.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Antroutes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Antroutes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Antroutes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

f) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.

4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (standardowe klauzule umowne).

5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Antroutes przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Antroutes. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Antroutes będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Antroutes dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z Antroutes, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://antroutes.institute/polityka-prywatnosci/.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Antroutes wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych i rezerwację Przygody na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Antroutes,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Antroutes zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Antroutes zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Antroutes. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w których przypadku właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Antroutes umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu, w sekcji „Archiwalne wersje Regulaminu”.